ANBI

Naam: INTERNATIONALE VERENIGING VAN STEDEBOUWKUNDIGEN

RSIN (Fiscaal nummer): 33.92.302

ADRES
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN ’s-Gravenhage, Nederland. Telefoonnummer: 0703462654. E-mailadres: isocarp@isocarp.org

DOEL
1. De vereniging beoogt te zijn de algemene internationale beroepsvereniging van stedebouwkundige ontwerpers en stelt zich ten doel:
– het bevorderen van de juiste beoefening van de stedebouw;
– het bevorderen van het stedebouwkundig onderzoek;
– het bevorderen van een goede vakopleiding;
– het bepalen van een standpunt t.a.v. belangrijke problemen op het vakgebied;
– het bevorderen, op alle niveaus, van een goed begrip omtrent de aard van, de voorwaarde voor en de te verwachten resultaten van een juiste vakbeoefening;
– het ontwikkelen en onderhouden van collegiale betrekkingen tussen de leden;
– het verdedigen van de belangen van het beroep en van de beroepsgenoten op internationaal niveau.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– het organiseren van internationale bijeenkomsten van stedebouwkundigen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties;
– het stellen van regelen voor de beroepsuitoefening van de stedebouwkundigen op internationaal niveau;
– het waar nodig inlichten of adviseren, na overleg met de desbetreffende Nationale Delegaties, van betrokken bestuurders of bestuurlijke organen over vraagstukken van stedebouwkundige aard.
3. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen
aangaan.

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN VAN DE INSTELLING
De overkoepelende missie  voor ISOCARP is om de meest toonaangevende internationale organisatie te zijn voor professionele ruimtelijk planners (planologen en stedenbouwkundigen).

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan om deze missie te realiseren kunnen worden samengevat in volgende strategische acties:

  • promotie van ‘best practicies of the profession of planning’
  • promotie van onderzoek en ontwikkeling in de vakwereld van de ruimtelijke planning
  • promotie van het onderwijs in de ruimtelijke planning
  • standpunten innemen ten aanzien van de belangrijkste professionele uitdagingen in de wereld
  • promotie van overleg en samenwerking binnen de professionele planningspraktijk
  • ontwikkelen en in standhouden van relaties tussen de leden van de vereniging
  • ondersteunen en beschermen van de belangen van planning en van de planners op internationaal niveau

Deze strategische acties krijgen vorm door middel van verschillende activiteiten die de vereniging organiseert. Het betreft de organisatie van een jaarlijks wereldcongres, van workshops met ‘young professional planners’ (YPP’s), van specifieke adviesmissies onder de vorm van een ‘UPAT’s’enz., door het geven van trainings door en voor onze leden, door een continue dialoog met de leden via hun nationale delegaties en door de vertegenwoordiging van ISOCARP en vele andere wereldorganisaties zoals de VN, UN Habitat, ICLEI, IFLA en ITACUS.

BESTUURSSAMENSTELLING
Executive Committee: President: Martin Dubbeling, Secretary General: Frank D’hondt, Vice-Presidents: Jeremy Dawkins, Ana Peric, Danielle Vettorato, Board: Ali A. Alraouf, Dushko Bogunovich, Sebastien Goethals, Zeynep Gunay, Malgorzata Hanzl, Milena Ivkovic.

BELONINGSBELEID
Het bestuur wordt niet beloond. Voor het uitvoeren van bestuurstaken wordt per persoon per jaar vergoed aan reis- en verblijfkosten, maximaal: President en Secretary General: 6000 euro, Executive Committee and Board: 2000 euros each.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Zie CongressenUPAT’s, YPP, UN-Habitat, Collaborations/Projects, UNESCOPublications

FINANCIAL ACCOUNTS
Annual accounts by the treasurer

Skip to toolbar