ANBI

English version 

Naam: INTERNATIONALE VERENIGING VAN STEDEBOUWKUNDIGEN (ISOCARP)

RSIN (Fiscaal nummer): 33.92.302

ADRES
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN ’s-Gravenhage, Nederland.
Telefoonnummer: 0703462654. E-mailadres: isocarp@isocarp.org

DOEL
1. De doelstellingen van ISOCARP zijn:

  • Het creëren van een internationaal netwerk voor professionals in stedenbouw en ruimtelijke ordening en
  • Wereldwijde praktijkondersteuning, ondersteuning in termen van onderwijs en opleiding en ter bevordering en verbetering van stedelijke en regionale planning en volkshuisvesting.

2. ISOCARP tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door middel van opleiding, onderzoek en ondersteuning, en in het bijzonder door:

  • Het vertegenwoordigen en aanbieden van een netwerk en communicatiekanalen voor leden, partners en instellingen;
  • Het ontwikkelen van diensten en middelen voor alle aspecten van stedelijke en regionale planning en volkshuisvesting en
  • Het ontwikkelen en delen van kennis door middel van bijeenkomsten, projecten en diverse programma’s.

OVER ISOCARP
De International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) is een wereldwijde vereniging van ervaren professionele planners. Het werd opgericht in 1965 om een internationaal netwerk van erkende en hooggekwalificeerde planners te creëren. Vandaag de dag brengt ISOCARP meer dan 650 individuele en institutionele leden samen uit meer dan 90 landen wereldwijd. De rijkdom en diversiteit van professionele expertise, kennis en ervaring in het ISOCARP-lidmaatschap zijn op het gebied van ruimtelijke planning ongeëvenaard.
Hoewel ISOCARP-leden werkzaam zijn op veel verschillende gebieden van stedelijke en territoriale planning, delen ze allemaal een gemeenschappelijke interesse in de ruimtelijke, sociaal-culturele, economische en ecologische dimensies van verstedelijking en bredere territoriale duurzaamheid. ISOCARP-leden adviseren belangrijke besluitvormers, stellen en ondersteunen projecten voor interventie in een ruimtelijke context door middel van algemene of specifieke acties.
De doelstellingen van ISOCARP zijn om steden en andere gebieden te verbeteren door middel van planning, training, onderwijs en onderzoek.
ISOCARP stimuleert ook de uitwisseling van professionele kennis tussen planners, promoot het planningsberoep in al zijn vormen, stimuleert en verbetert planningsonderzoek, training en onderwijs en vergroot het publieke bewustzijn en begrip van belangrijke planningskwesties op mondiaal niveau.
Als niet-gouvernementele organisatie wordt ISOCARP erkend door de Verenigde Naties (VN), het United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) en de Raad van Europa.
Het belangrijkste evenement van de Society is het jaarlijkse ISOCARP World Planning Congress. Sinds 1965 zijn er in alle delen van de wereld ISOCARP-congressen gehouden die een forum bieden om de meest geavanceerde onderwerpen te verkennen en aan de orde te komen. Deze congressen bevorderen en stimuleren het creëren en delen van kennis binnen het vakgebied van de ruimtelijke planning.
Ook onderneemt de Society een robuust scala aan professionele activiteiten. Een bijzondere focus en inzet van ISOCARP is op jonge generaties en het faciliteren van kennis voor betere steden met de jeugd. De Young Planning Professionals (YPP) -workshops, die meestal voorafgaand aan het jaarlijkse World Planning Congress worden gegeven, zijn een cruciaal onderdeel van de inzet van ISOCARP om bij te dragen aan de kennisbasis en het verbeteren van vaardigheden van jonge professionals, de toekomstige leiders van ons beroep. Het YPP-programma streeft ernaar opkomende jonge planners (onder de 35 jaar) van over de hele wereld samen te brengen om ‘echte’ planningsprojecten aan te pakken.
ISOCARP Urban Planning Advisory Teams (UPAT’s) helpen steden en regio’s door de uitgebreide ervaring en expertise van ISOCARP-leden aan te bieden om te werken aan belangrijke lokale of internationale planningsprojecten, programma’s en beleidsinitiatieven.
Alle ISOCARP-activiteiten worden gedocumenteerd in publicaties zoals de ISOCARP Review, congresverslagen en speciale projectrapporten. De Society produceert ook relevante publicaties voor professionals, zoals de International Manual of Planning Practice. Verder ISOCARP erkent uitmuntende projecten via het Awards-programma van de Society.
Als antwoord op specifieke verzoeken om ISOCARP-assistentie bij onderzoek en adviesdiensten, vormt ISOCARP technische bijstandsteams op die bestaan uit leden die hun expertise en ervaring vrijwillig aanbieden.
In 2016 heeft ISOCARP officieel de onderzoeksspin-off het ISOCARP Institute – Center for Urban Excellence opgericht, als de formele instantie voor het genereren, documenteren en verspreiden van kennis voor betere steden. De kerntaak van het Instituut is het ontwerpen en leveren van programma’s voor capaciteitsopbouw en permanente educatie; onderzoek doen en kennisoverdracht bevorderen; en bieden advies en korte termijn adviesdiensten aan overheidsinstanties, niet-gouvernementele en internationale instanties wereldwijd. De drie belangrijkste activiteiten van het Instituut – projecten, onderzoek en opleidingen – omvatten, faciliteren en versterken enkele van de kernactiviteiten van ISOCARP, terwijl het wordt uitgebreid met aanvullende onderzoeks- en adviesprojecten.

BESTUURSSAMENSTELLING
Executive Committee: President: Martin Dubbeling, Secretary General: Frank D’hondt, Vice-Presidents: Jeremy Dawkins, Ana Peric, Danielle Vettorato, Board: Ali A. Alraouf, Dushko Bogunovich, Sebastien Goethals, Zeynep Gunay, Malgorzata Hanzl, Milena Ivkovic.

BELONINGSBELEID
Het bestuur wordt niet beloond. Voor het uitvoeren van bestuurstaken wordt per persoon per jaar vergoed aan reis- en verblijfkosten, maximaal: President en Secretary General: 6000 euro, Executive Committee and Board: 2000 euros each.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Zie Congressen, UPAT’s, YPP, UN-Habitat, Collaborations/Projects, UNESCO, Publications

FINANCIAL ACCOUNTS

Annual accounts of ISOCARP

STATUTEN
Articles of the Association


 

NAME: THE INTERNATIONAL SOCIETY OF CITY AND REGIONAL PLANNERS (ISOCARP)

RSIN (Legal Entity and Partnership Identification Number): 33.92.302

ADDRESS
Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN The Hague, The Netherlands.
Telephone: 0703462654. E-mail address: isocarp@isocarp.org
PURPOSE
1. The objects of ISOCARP are:

  • To create an international network for professionals in urban design and regional planning and
  • To provide worldwide practice support, support in terms of education and training and to promote and improve urban and regional planning and housing.

2. The Society seeks to realize its objects by means of training, research and the provision of support, and in particular by:

  • Representing and providing a network and communication channels for members, partners and institutions;
  • Developing services and means for all aspects of urban and regional planning and housing and
  • Developing and sharing knowledge through meetings, projects and various programmes.

ABOUT ISOCARP
The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) is a global association of experienced professional planners. It was founded in 1965 to create an international network of recognised and highly qualified planners. Today ISOCARP brings together more than 650 individual and institutional members from more than 90 countries worldwide. The wealth and diversity of professional expertise, knowledge, and experience in the ISOCARP membership are unmatched in the planning field.
Although ISOCARP members work in many different urban and territorial planning fields, they all share a common interest in the spatial, sociocultural, economic, and environmental dimensions of urbanization and broader territorial sustainability. ISOCARP members advise key decision-makers, proposing and supporting projects for intervention in a spatial context through general or specific actions.
The objectives of ISOCARP are to improve cities and other territories through planning practice, training, education, and research.
ISOCARP also encourages the exchange of professional knowledge between planners, promotes the planning profession in all its forms, stimulates and improves planning research, training, and education and enhances public awareness and understanding of major planning issues at a global level.
As a non-governmental organisation, ISOCARP is recognized by the United Nations (UN), the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), and the Council of Europe.
The Society’s main event is the annual ISOCARP World Planning Congress. Since 1965, ISOCARP Congresses have taken place in all parts of the world providing a forum to explore and engage with cutting edge topics. These Congresses promote and encourage knowledge creation and sharing within the planning profession.
Also, the Society undertakes a robust range of professional activities. A particular focus and commitment of ISOCARP is on young generations and facilitating knowledge for better cities with the youth. The Young Planning Professionals (YPP) workshops, usually conducted before the annual World Planning Congress, is a crucial component of ISOCARP’s commitment of contributing to the knowledge base and improving skills of young professionals, the future leaders of our profession. The YPP Programme seeks to bring together emerging young (under the age of 35) planners from all over the world to tackle ‘real-world’ planning projects.
ISOCARP Urban Planning Advisory Teams (UPATs) assist cities and regions by offering the extensive experience and expertise of ISOCARP members to work on important local or international planning projects, programs, and policy initiatives.
All ISOCARP activities are documented in publications such as the ISOCARP Review, Congress proceedings, and special project reports. The Society also produces relevant publications for professionals such as the International Manual of Planning Practice. ISOCARP also recognizes excellence through the Society’s Awards programme.
In response to specific requests for ISOCARP assistance with research and consulting services, ISOCARP forms Technical Assistance Teams consisting of members who volunteer their expertise and experience.
In 2016, ISOCARP officially established the research spin-off ISOCARP Institute – Centre for Urban Excellence, as the formal body for generating, documenting, and disseminating knowledge for better cities. The Institute’s core function is to design and deliver capacity building and continuing education programs; conduct research and promote knowledge transfer; as well as offer advice and short-term consultancy services to government, non-government and international bodies worldwide. The three main activities of the Institute – projects, research, and academy – encompass, facilitate and strengthen some of ISOCARP’s core activities while expanding it by additional research and advisory projects.

COMPOSITION OF THE BOARD
Executive Committee: President: Martin Dubbeling, Secretary General: Frank D’hondt, Vice-Presidents: Jeremy Dawkins, Ana Peric, Danielle Vettorato, Board: Ali A. Alraouf, Dushko Bogunovich, Sebastien Goethals, Zeynep Gunay, Malgorzata Hanzl, Milena Ivkovic.

RENUMERATION POLICY
The board is not rewarded. Travel and accommodation expenses are reimbursed per person per year for the performance of administrative tasks, up to a maximum of: President and Secretary General: 6000 euro, Executive Committee and Board: 2000 euros each.

EXERCISED ACTIVITIES
See Congresses, UPAT’s, YPP, UN-Habitat, Collaborations/Projects, UNESCO, Publications

FINANCIAL ACCOUNTS
Annual accounts by the treasurer

STATUTES
Articles of the Association

Skip to toolbar